De Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de

besloten vennootschap Hobeka B.V.

gevestigd en kantoorhoudend te (2132XX) Hoofddorp aan de Jadelaan 11. KvK nummer 34079437

Artikel 1. Definities.
In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de levering van zaken en/of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: de besloten vennootschap Hobeka B.V. die de opdracht als bedoeld onder a. heeft aanvaard en/of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte en/of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 2. Algemeen.
1. Alle offertes vinden plaats onder
toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen Overeenkomst alsmede op alle verdere daarna tot stand te komen offerte en/of overeenkomsten.
2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de leverancier heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkverklaring van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een
toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden. In geval omtrent de toepasselijkheid van eigen inkoopvoorwaarden door de opdrachtgever niet worden ingeroepen, wordt tussen partijen geacht dergelijke inkoopvoorwaarden in ieder geval niet van toepassing te zijn op de tussen partijen tot stand te komen overeenkomsten.
4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien de leverancier aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Wijzigingen.
1. In geval de opdrachtgever zelve algemene verkoop- en/of leveringsvoorwaarden hanteert zijn de
onderhavige voorwaarden boven die van de
opdrachtgever van toepassing. Ook in geval van een strijdig beding hiermede in de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever en zelfs in geval die
voorwaarden een soortgelijke bepaling als hierboven in deze bepaling vermeld, bevat.
Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van verkoopster heeft gekocht, wordt geacht bij eventueel daarna door hem opnieuw mondeling, schriftelijk, telefonisch, telegrafisch en/of op andere wijze op te geven orders – al dan niet stilzwijgend – met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order later schriftelijk is bevestigd.
2. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en leverancier zijn overeengekomen.
3. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten en/of de koopprijs, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen tenzij hieronder anders wordt bepaald.

Artikel 4. Offertes, aanbiedingen.
1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever, tenzij de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk in de offerte heeft aangegeven zich aan de offerte gebonden te achten.
2. Aanbiedingen van de leverancier zijn overigens steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder
afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen, indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier als zodanig gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.
3. Alle door ons in catalogi, folders, offertes etc. vermelde afmetingen, modellen etc. zijn ontleend aan de gegevens van derden en worden geheel
vrijblijvend en onder alle voorbehoud vermeld, in

ieder geval kan de leverancier niet instaan en/of verantwoordelijk zijn voor de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens.
4. De leverancier staat niet ervoor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan de leverancier kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 5. Annulering en wijziging.
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren, voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade aan laatstgenoemde vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en/of gederfde-winst en/of de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag, etc.
2. Tussentijdse wijzigingen van een opdracht en/of overeenkomst kunnen uitsluitend worden tot stand gebracht in geval deze als zodanig door de leverancier schriftelijk worden aanvaard en bevestigd.

Artikel 6. De prijs.
1. De koopprijs Omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de opdrachtgever binnen Nederland aangewezen.
2. De opdrachtgever is verplicht de koopprijs binnen dertig dagen te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
3. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de leverancier bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door de leverancier geleden schade, onder meer bestaande uit geleden verlies en/of gederfde winst, uit transportkosten, c.q. andere afleveringskosten en/of uit de kosten van de ingebrekestelling.
4. Indien de leverancier bij wanprestatie van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,— en een maximum van een bedrag gelijk aan
15% van het totale factuurbedrag van de betreffende leverantie, c.q. overeengekomen diensten.
5. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en/of andere door en/of vanwege de overheid opgelegde heffingen.
6. De prijzen kunnen door ons gewijzigd worden. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich vervolgens prijsverhogingen voordoen welke aan de leverancier door derde(n) worden opgelegd en/of doorberekend (bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, etc.), heeft de leverancier het recht om het prijsverschil aan de opdrachtgever door te berekenen.
7. Indiende prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht om uiterlijk binnen acht dagen na de mededeling van deze prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de leverancier binnen voornoemde periode, tenzij dit gelet op de omstandigheden van het geval onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikel geeft geen recht op vergoeding van enigerlei schade. Na het verstrijken van laatstgenoemde termijn wordt opdrachtgever geacht met deze prijsverhoging zonder meer akkoord te zijn gegaan en is aan deze nieuwe prijs(prijzen) gebonden.
8. Eventuele kortingen worden altijd per transactie verleend en geven nimmer recht op die en/of soortgelijke kortingen bij volgende transactie(s).

Artikel 7. Levering, verzending en verpakking.
1. Levering geschiedt af magazijn, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. Zendingen boven de €  350,— worden franko huis geleverd binnen de Nederlandse grens, indien gebruik wordt gemaakt van onze geregelde expediteur of eigen vervoer, tenzij in onze aanbiedingen en/of orderbevestiging speciale voorwaarden en/of kortingen van toepassing zijn

verklaard.
2. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn en worden bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Wij hebben het recht de wijze van verzending naar ons inzicht te regelen, voor zover de opdrachtgever geen nadere dwingende aanwijzingen daaromtrent geeft.
4. De opdrachtgever dient de verpakking en de zaken van de hem aangeboden goederen bij ontvangst dadelijk te controleren en bij waarneembare schade zijn bevindingen dadelijk op de vrachtbrief te vermelden, waarbij de opdrachtgever zich verplicht de expediteur direct schriftelijk te dier zake aansprakelijk te stellen.
5. Levering vindt plaats op het moment dat de goederen ons terrein, resp. magazijn verlaten.
6. Tenzij anders is overeengekomen, zijn wij gerechtigd tot het doen van deelleveringen en/of het verzenden van deelfacturen.
7. Het risico van verlies, vermissing, vernietiging en/of schade van, resp. aan de goederen gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering. Tenzij anders overeengekomen dient de opdrachtgever voor voldoende verzekering van het transport en/of verder risico m.b.t. deze goederen ter zake verlies, vermissing, vernietiging en/of schade en/of anderszins af magazijn zorg te dragen. De opdrachtgever draagt tevens zorg voor een juiste en verantwoorde verwerking van de verpakkingsmaterialen en/of restanten van de afgeleverde goederen.

Artikel 8. In geval van plaatsing van installaties.
1. De leveranties zijn inclusief de inbedrijfstelling, mits de werkzaamheden binnen de normale werktijd kunnen worden verricht. Aanleg en/of aanpassingen van gas-, water- en elektriciteitsleidingen en/of aansluitingen daarvan zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever, alsmede alle breek-, timmer-, metselwerkzaamheden en/of verticaal transport in alle gevallen waardoor de gas- en/of elektrische en/of waterbedrijven of andere instanties aan de uitvoering van de water-, gas- en/of elektrotechnische werkzaamheden bijzondere eisen worden gesteld, afwijkende van de normale leveringen van de leverancier, komen al deze meerkosten, welke hierdoor mochten ontstaan, voor rekening en risico van de opdrachtgever.
2. Logies, voeding en andere verblijfkosten van monteurs en werklieden van ons of door ons speciaal te werk gesteld, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij het tegenovergestelde schriftelijk werd overeengekomen.
3. Alle installaties worden voor rekening en risico van de opdrachtgever geplaatst en volgens zijn aanwijzingen.
4. Opdrachtgever verplicht zich de toegang tot de plaats waar een installatie moet worden opgesteld voor zijn rekening mogelijk te maken of te doen maken.
5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van, de omstandigheden waaronder en de plaats waar hij de installatie aangebracht wenst te zien.
6. Alle aansprakelijkheden die volgens de wet en/of het gebruik voor rekening en/of risico van de architect of aannemer zouden kunnen komen, zijn uitgesloten en blijven geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7. De opdrachtgever neemt op zich de niet tot het aangenomen werk behorende werkzaamheden, resp. leveranties, naar de eis van het werk zo tijdig te doen verrichten, dat de montage geen vertraging ondervindt en vrijwaart ons voor schade, voortvloeiende uit niet, niet-tijdige en/of niet deugdelijke uitvoering der bedoelde werkzaamheden, resp. leveranties.

Artikel 9. Garantie, service.
1. Op materiaal- en constructief fouten wordt één jaar garantie verstrekt, gerekend vanaf het tijdstip van aflevering van de installatie, met uitzondering van lampen, plastics, chroom- en glaswerk, waarop geen garantie wordt verstrekt en elektrische elementen en warmstralers, waarop een garantie van zes maanden wordt gegeven. Deze garantie beperkt zich tot gratis levering van de defect bevonden onderdelen, mits geen veranderingen of herstellingen zijn verricht door anderen dan door hiertoe door ons gemachtigde personen en mits de opdrachtgever de gebreken onmiddellijk aan ons heeft opgegeven.
2. Indien wij beslissen, dat een defect onderdeel gratis door een nieuw wordt vervangen, dan is het
aanbrengen daarvan steeds voor de opdrachtgever zijn rekening. De oorspronkelijke gegeven
garantietermijn wordt evenwel niet verlengd en geldt slechts voor de oorspronkelijke opdrachtgever.
3. Bij aflevering van de installatie is de opdrachtgever gehouden waarneembare afwijkingen of fouten in de uitvoering van de geleverde installaties binnen veertien dagen na de levering schriftelijk aan ons bekend te maken. Na de afloop van veertien dagen na de aflevering wordt de levering als volledig akkoord bevonden beschouwd. Indien de
opdrachtgever meent gerechtigd te zijn gebruik te maken van de hem toegekende garantie of bericht geeft van een onvolledige levering, ontheft hem dit nimmer van de door hem in de overeenkomst aangegane betalingsverplichtingen.
4. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is in de nakoming van zijn betalingen, zijn wij niet gehouden enige garantieverplichting na te komen.
5. Voor gebreken en schaden veroorzaakt door
moedwilligheid, nalatigheid, slecht onderhoud, onoordeelkundige behandeling, onvoorzichtigheid, het gebruik van voor de installatie schadelijke chemicaliën of door welke van buitenaf komende oorzaak ook, bestaat geen garantieverplichting.
6. Herstel van deze gebreken en/of hierdoor / veroorzaakte schaden moeten door de opdrachtgever worden vergoed.
7. Bij de levering van een complete installatie wordt drie maanden gratis service gegeven, mits de
servicewerkzaamheden in de normale arbeidsuren vallen. Levering van losse compressoren,
koelelementen e.d. wordt niet beschouwd als levering van een complete installatie.
8. Onderdelen, welke volgens de garantiebepalingen gratis moeten worden vervangen, worden slechts gratis gemonteerd, indien de opdrachtgever dit binnen drie maanden na aflevering van de installatie heeft gemeld en deze klacht door ons juist is
bevonden.
Eventuele bijvullingen met koelmedium of olie worden in rekening gebracht.
9. Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties e.d. welke uit technisch oogpunt niet of nauwelijks kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de
handelssancties algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame.
Bij de beoordeling of een levering buiten de
toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering van dat soort goederen worden genomen. Er kan in dat geval dus niet op één of enkele
exemplaren worden (af)gekeurd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud.
1. De eigendom van de zaken gaat van ons over op de opdrachtgever eerst nadat de opdrachtgever de koopprijs en al het overige dat hij uit hoofde van deze overeenkomst aan ons is verschuldigd, heeft voldaan.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd op zaken die krachtens dit artikel ons eigendom zijn, aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen; opdrachtgever mag de eigendom van deze zaken niet overdragen anders dan in het kader van zijn normale
bedrijfsuitoefening. Bij schending van deze
verplichtingen, alsmede bij niet-tijdige betalingen en/of in de onderstaande situaties zijn wij gerechtigd de zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden; opdrachtgever is verplicht
daaraan alle benodigde medewerking te verlenen. Hetgeen opdrachtgever aan ons verschuldigd is, wordt tn volle direct opeisbaar in geval van:
handelen van opdrachtgever in strijd met het
bovenstaande, surséance van betaling of
faillissement van opdrachtgever dan wel aanvraag daartoe, gehele of gedeeltelijke stakingen of
overdracht van de onderneming van opdrachtgever dan wel besluit daartoe, beslag ten laste van
opdrachtgever, niet of niet-tijdige betaling door opdrachtgever en/of gerede twijfel aan de betaling door opdrachtgever, In deze gevallen zijn wij
gerechtigd alle overeenkomsten met opdrachtgever met onmiddellijke ingang – te onzer keuze – geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of de uitvoeringen daarvan op te schorten, onverminderd onze overige rechten. Opdrachtgever is verplicht ons op de hoogte te stellen, indien zaken waar het
eigendomsvoorbehoud van ons op rust in beslag worden genomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.
1. Alleen die door ons geleverde zaken, welke tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, komen – naar onze keuze – voor herstel, vervanging of restitutie in aanmerking waarvan de opdrachtgever onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het rechtstreekse gevolg zijn van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor wij rechtens aansprakelijk zijn, indien en voor zover fouten en/of gebreken onder normale omstandigheden, met normale deskundigheid en bij normale oplettendheid en vakkennis voorkomen hadden kunnen worden.
2. Iedere verdere aansprakelijkheid van leverancier dan die tot kosteloos herstel, of vervanging van dat gebrekkige goed, c.q. onderdeel daarvan ter zake van tekortkomingen, of gebreken is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Aansprakelijkheid voor gevolg-, c.q. bedrijfsschade is derhalve uitgesloten.
4. De opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesses, welke voor ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg of indirect
gevolg van vorderingen door derden op ons ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.
5 Wij worden eigenaar van de vervangen zaken zolang de koopprijs nog niet volledig is betaald en/of ons eigendomsvoorbehoud nog van kracht is.

Artikel 12. Overmacht.
1. De overeengekomen Leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de leverancier door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht aan de zijde van de leverancier is sprake, indien de leverancier na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de leverancier als bij derden, van wie de leverancier de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de leverancier ontstaan.
3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de leverancier als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de leverancier slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de leverancier terug te zenden voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen. In het laatste geval wordt door de leverancier de alsdan vast te stellen dagwaarde van die goederen aan de opdrachtgever vergoed na ontvangst en vaststelling van de dagwaarde van deze goederen.

Artikel 13. Reclames.
1. Reclames over geleverde goederen zullen uiterlijk binnen acht dagen na de verzending der goederen uit het magazijn van ons (eventueel na plaatsing en/of installatie) schriftelijk door de opdrachtgever bij ons moeten worden ingediend. Na het verloop van deze termijn is ieder recht van reclame door de opdrachtgever vervallen. Indien aldus tijdig van het recht van reclame door de opdrachtgever gebruik is gemaakt, zullen wij voor alle door ons geleverde goederen, van welke hij bewijst dat zij gebreken hebben, welke volgens de gesloten overeenkomst niet mogen voorkomen en welke de goederen ongeschikt maken voor gebruik waarvoor ze zijn bestemd, te zijner keuze nieuwe goederen aan de opdrachtgever ter vervanging leveren dan wel de overeenkomstige verkoopprijs aan de opdrachtgever restitueren.
2. Goederen bij de magazijnen van ons afgehaald worden beschouwd door de opdrachtgever op dat moment te zijn nagezien, zodat hierop nimmer reclames kunnen worden aanvaard. Geringe afwijking in kwaliteit, afmeting en kleur, die uit technisch oogpunt niet zijn te voorkomen en die volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclames, c.q. ontbinding der overeenkomst.
3. Retourzendingen wegens gegronde reclames zijn slechts toegestaan mits schriftelijk vooraf geadviseerd en binnen veertien dagen na factuurdatum verzonden. Geschieden zij niettemin zonder gegronde reden, dan zijn wij gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever onder derden op te slaan en/of zelf tot diens beschikking te houden.
4. Retourzendingen moeten franko magazijn aan ons geschieden. Te goeder trouw geschiede acceptatie van een retourzending door ons personeel is slechts voorlopig en bindt ons niet, wanneer wij aan de opdrachtgever kenbaar maken binnen veertien dagen daarna, dat de retourzending ten onrechte plaats had.
5 Reclame over door de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk doorverkochte of door de opdrachtgever op enigerlei wijze be- of verwerkte goederen, of goederen waarover op enigerlei wijze door de opdrachtgever is beschikt, zijn uitgesloten. Alles met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden (speciaal over risico) is bepaald.
6. De opdrachtgever kan geen reclamerecht doen gelden en wij zijn gerechtigd iedere reclame af te wijzen, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen jegens ons voldoet. Het beweerdelijk geen gevolg geven door ons aan enige reclame van de opdrachtgever, ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen

Artikel 14. Bank-, postbankkosten wegens betaling
1. Alle bank- en/of postbankkosten welke door de betaling per bank en/of giro veroorzaakt worden, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
2. Indien eerst na betaling van de hoofdsom blijkt dat deze extra kosten zijn ontstaan, dan worden deze alsnog in rekening gebracht en is de opdrachtgever, gehouden deze kosten aan de leverancier te voldoen.

Artikel 15. Toepasselijk recht.
1. Op alle onze offerte(n) en/of acceptatie(s) ervan en/of de totstandkoming en/of de uitvoering van overeenkomsten en/of leveringen en/of diensten is bij uitsluiting van ieder ander recht het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Geschillen.
1. Alle geschillen en vorderingen, welke tussen ons en de opdrachtgever mochten, c.q. zullen ontstaan omtrent de vraag of een overeenkomst is tot stand gekomen en/of omtrent de uitleg en/of de uitvoering van deze overeenkomst in welke zin ook zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Haarlem onverminderd de dwingendrechtelijke bepalingen van de Nederlandse wet.